Address: 12301, Chernyakhiv, Zhytomyr region, Industrialna str, 42

Tel.: +38 (04134) 4-16-37, +38 (04134) 4-10-48

E-mail: chern.ek@pzcu.gov.ua